Online market ürünleri uygun fiyata kapında. Tıkla, hemen ayağına gelsin.
Online market ürünleri uygun fiyata kapında. Tıkla, hemen ayağına gelsin.
Sepetim 0,00 TL
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

       www.karedepo.com internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturarak veya üye olmadan devam et seçeneğiyle sipariş oluşturulması durumunda şirketimiz VERİ SORUMLUSU DENİZ HİJYEN GIDA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından elde edilen adınız, soyadınız, adresiniz, elektronik posta adresininiz ve üyelik/alışveriş için beyan edilmesi zorunlu olmayan fakat beyan etmeniz halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız, telefon numaranız, iletişim bilgileriniz, vergi numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz; ayrıca çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi ile internet tarayıcınız ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz şirketimiz tarafından kaydedilmekte ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin takibi, hukuki işlemler, oluşabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi, yetkili makamlara bilgi verilmesi, şirketimizin kalite standartları, ilgili değerlendirme, analiz, istatistik, pazarlama, kampanya strateji süreçleri ve şirketimizin meşru menfaatleri ve ilgili mevzuat gereğince, sözleşme imzalanması, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebepleriyle www.karedpeo.com internet sitesine üye olunması veya üye olunmaksızın alışveriş yapılması gibi otomatik olan ve olmayan yollarla kaydedilmekte, yetkili kurum – kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, hissedarlara aktarılmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa Göre Haklarınız

          Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. Maddesinde belirtilen haklarına sahiptir. Bu hususlarda www.karedepo.com internet adresinde bulunan “iletişim” sekmesinde bulunan iletişim formundan, kurumsal@karedepo.com elektronik posta adresinden ve diğer iletişim kanallarından bizimle iletişime geçebilirsiniz

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI

 

Deniz Hijyen Gıda Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayalı olarak, adınız, soyadınız, adresiniz, elektronik posta adresininiz ve üyelik/alışveriş için beyan edilmesi zorunlu olmayan fakat beyan etmeniz halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız, telefon numaranız, iletişim bilgileriniz, vergi numaranız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz; ayrıca çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi ile internet tarayıcınız ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz ve tarafınızdan verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aydınlatma metninde belirtilen kişi/kurumlara aktarılması, www.karedepo.com internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturulması, üye olunmaksızın sipariş oluşturulması, mesafeli satış sözleşmesi akdedilmesi halinde tarafınızdan kabul edilmiş sayılacaktır.

KAREDEPO. COM

KİŞİSEL VERİ İŞLEME, KORUMA VE İMHA POLİTİKAMIZ

 

 1. GENEL ESASLAR

 

Veri sorumlusu tarafından; müşteriler, sipariş oluşturanlar, internet sitesine üye olanlar, üye olmaksızın sipariş oluşturanlara ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak işlenir ve imha edilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE ve KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

 1. Kişisel Verilerin işlenmesi, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi tanımlar.

 

 1. Veri işleyen olarak DENİZ HİJYEN GIDA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “şirket”, kişisel verilerin işlenmesinde:
 •  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme ilkelerine uygun hareket eder.

 

 1. Bu kapsamda şirket, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (“kanun”) belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak hareket eder. Bu amaçla, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, kişisel verilerin işlenebilmesine imkân veren hallerin dışında şirket:

 

 • İlgili kişinin açık rızasını almaksızın kişisel veriyi işlemez.
 • Açık rıza alınmadan önce hangi kişisel verinin, hangi amaçlarla, hangi yollarla, hangi hukuki sebeple işleneceği, hangi kişi/kurum/kuruluşlara aktarılacağı ve kanunda belirtilen diğer hususlarda aydınlatma metni ve diğer yollarla bilgilendirilir.
 • Bilgilendirilen kişinin kişisel verinin işlenmesine yönelik rızasının özgür iradeye dayanması için gerekli tedbirler alınır.
 • Aydınlatma metni ve açık rıza metni www.karedepo.com ana sayfasından ulaşılabilecek şekilde yayınlanır.

 

 1. Şirket, mümkün olduğunda az kişisel veri elde etmeye, kaydetmeye, depolamaya, saklamaya, aktarmaya ve işlemeye çalışır. Bu kapsamda kanunen ve şirketin meşru menfaatleri uyarınca elde edilmesi gerekmeyen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin ilgiliden talep edilmemesi esastır. Bu amaçla www.karedepo.com internet sitesine veya mobil uygulamasına üyeliklerde “ad soyad, adres, e-posta adresi” dışındaki bilgilerin doldurulması ve beyan edilmesi zorunlu değildir. Zorunlu bilgiler, sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için elde edilmesi gereken asgari bilgilerdir.

 

 1. Kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri elde edilirken, elde edilme amacı dışında kalan bilgilerin de elde edilmesi fiziken zorunlu ise bu veriler anonim hale getirilir, karartılır veya gölgelenir.

 

 1. Kişisel verilerin ilgilisi dışında erişilmemesi konusunda gerekli idari ve teknik tedbirler alınır. Bu kapsamda,

 

 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.  
 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE İMHASI HAKKINDA GENEL ESASLAR

 

 1. İlgili kişinin silme ve imha talebini iletebilmesi amacıyla şirkete ait adres, telefon, e-posta adresleri internet üzerinden ve aydınlatma metninde ilan edilir.

 

 1. Kişisel verilerin korunması hakkında kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine şirket tarafından uygun teknik araç ve yöntemlerle silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

 1. Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

 

 

 1. Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 

 1. Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

 

 1. Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 

 1. Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, uygun teknik yöntemlerle geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

 1. Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BÜLTEN ! YENİ VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN HABERDAR OLUN !
İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et